Bắt đầu từ ngày 20/02/2020 phần mềm EDT sẽ được chuyển qua link . Vui lòng click : http://app.laixe3t.com:8080/